WordPress Yazı Alanına Metabox Ekleme

Metabox Nedir ? Ne İşe Yarar ?

Yazı alanında editörün hemen altında bulunan yapacağımız işlemleri kolaylaştırmaya yarar.Ekstra kutular,butonlar kullanabilme olanağı sağlar.

Örneğin : 

Film Sitemiz var alt yazı seçeneğini gireceksiniz metabox üzerinden hangi seçeneği istiyorsanız onun seçimini yaptıktan sonra konumuza ait alt yazı seçeneği girilebilir.

Örnek Resim

wordpress-yazi-alanina-metabox-ekleme

Kodlama Nasıl Yapılır ?

Functions.php Açıp <?php kodlar ?> şeklinde aşağıdaki kodu yerleştiriyoruz

include_once("yazikutusu.php");

2.İşlem

yazikutusu.php adından bir dosya oluşturup içerisine aşağıdaki kodları ekliyoruz.

<?
$prefix = 'metinbox_';
$meta_box = array(
'id' => 'my-meta-box',
'title' => 'Custom meta box',
'page' => 'post',
'context' => 'normal',
'priority' => 'high',
'fields' => array(
array(
'name' => 'Yaz&#305; Alan&#305;',
'desc' => 'A&#231;&#305;klama',
'id' => $prefix . 'text',
'type' => 'text',
'std' => 'Belirli &#304;&#231;erik'
),
array(
'name' => 'Geni&#351; Yaz&#305;',
'desc' => 'Geni&#351; Yaz&#305; &#304;&#231;erik',
'id' => $prefix . 'textarea',
'type' => 'textarea',
'std' => 'Belirli &#304;&#231;erik'
),
array(
'name' => 'A&#231;&#305;l&#305;r Kutu',
'id' => $prefix . 'select',
'type' => 'select',
'options' => array('&#304;&#231;erik – 1', '&#304;&#231;erik – 2', '&#304;&#231;erik – 3')
),
array(
'name' => 'Se&#231;enekler',
'id' => $prefix . 'secenek',
'type' => 'radio',
'options' => array(
array('name' => 'Se&#231;enek – 1 ', 'value' => 'secbir'),
array('name' => 'Se&#231;enek – 2 ', 'value' => 'seciki')
)
),
array(
'name' => 'Di&#287;er &#214;zellik',
'id' => $prefix . 'videokalitesi',
'type' => 'radio',
'options' => array(
array('name' => 'a ', 'value' => 'a'),
array('name' => 'b ', 'value' => 'b'),
array('name' => 'c ', 'value' => 'c'),
array('name' => 'd ', 'value' => 'd')
)
),
array(
'name' => '&#304;&#351;aretle',
'id' => $prefix . 'checkbox',
'type' => 'checkbox'
)
)
);
add_action('admin_menu', 'mytheme_add_box');
// Add meta box
function mytheme_add_box() {
global $meta_box;
add_meta_box($meta_box['id'], $meta_box['title'], 'mytheme_show_box', $meta_box['page'], $meta_box['context'], $meta_box['priority']);
}
// Callback function to show fields in meta box
function mytheme_show_box() {
global $meta_box, $post;
// Use nonce for verification
echo '<input type="hidden" name="mytheme_meta_box_nonce" value="', wp_create_nonce(basename(__FILE__)), '" />';
echo '<table class="form-table">';
foreach ($meta_box['fields'] as $field) {
// get current post meta data
$meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true);
echo '<tr>',
'<th style="width:20%"><label for="', $field&#91;'id'&#93;, '">', $field['name'], '</label></th>',
'<td>';
switch ($field['type']) {
case 'text':
echo '<input type="text" name="', $field&#91;'id'&#93;, '" id="', $field&#91;'id'&#93;, '" value="', $meta ? $meta : $field&#91;'std'&#93;, '" size="30" style="width:97%" />',
'<br />', $field['desc'];
break;
case 'textarea':
echo '<textarea name="', $field&#91;'id'&#93;, '" id="', $field&#91;'id'&#93;, '" cols="60" rows="4" style="width:97%">', $meta ? $meta : $field['std'], '</textarea>',
'<br />', $field['desc'];
break;
case 'select':
echo '<select name="', $field&#91;'id'&#93;, '" id="', $field&#91;'id'&#93;, '">';
foreach ($field['options'] as $option) {
echo '<option', $meta == $option ? ' selected="selected"' : ”, '>', $option, '</option>';
}
echo '</select>';
break;
case 'radio':
foreach ($field['options'] as $option) {
echo '<input type="radio" name="', $field&#91;'id'&#93;, '" value="', $option&#91;'value'&#93;, '"', $meta == $option&#91;'value'&#93; ? ' checked="checked"' : ”, ' />', $option['name'];
}
break;
case 'checkbox':
echo '<input type="checkbox" name="', $field&#91;'id'&#93;, '" id="', $field&#91;'id'&#93;, '"', $meta ? ' checked="checked"' : ”, ' />';
break;
}
echo '<td>',
'</tr>';
}
echo '</table>';
}
add_action('save_post', 'mytheme_save_data');
// Save data from meta box
function mytheme_save_data($post_id) {
global $meta_box;
// verify nonce
if (!wp_verify_nonce($_POST['mytheme_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) {
return $post_id;
}
// check autosave
if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {
return $post_id;
}
// check permissions
if ('page' == $_POST['post_type']) {
if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) {
return $post_id;
}
} elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) {
return $post_id;
}
foreach ($meta_box['fields'] as $field) {
$old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true);
$new = $_POST[$field['id']];
if ($new && $new != $old) {
update_post_meta($post_id, $field['id'], $new);
} elseif (” == $new && $old) {
delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old);
}
}
}
?>

 3.İşlem

Şuanda yaptığımız işlemde Yazı editörümüzün altında bir alan ekledik peki eklediğimiz bu alanı web sitemiz içerisinde nasıl kullanacağız ondan bahsedelim 🙂

<?php if (get_post_meta($post—>ID, ‘metinbox_secenek’, true)) : ?> // Eğer if döngüsü kullanacaksak yazıyoruz
<?php echo get_post_meta($post—>ID, ‘metinbox_secenek’, true) ?> // Metaboxu çekecek olan kod
<?php endif; ?> // İf döngüsünü kullandıysak kapatıyoruz

ÖRNEK KODLAMA İNDİR